02862702191

Tấm thấm dầu công nghiệp

dùng để thu gom dầu tràn công nghiệp

dùng để xử lý dầu tràn trên sàn chuyên dụng