02862702191

Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Whatman Số 2 47mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 2, 47mm 8 μm, (giấy lọc dòng chảy trung bình), hơn lớp 1 với sự gia tăng tương ứng về thời gian lọc (ví dụ, tốc độ lọc chậm hơn một chút). Thấm hơn lớp 1.

Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Whatman Số 2 47mm

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 2, 47mm cellulose này được sử dụng trong các kỹ thuật phân tích định tính để xác định các vật liệu. Các bộ lọc định tính tăng tốc độ dòng chảy và tăng khả năng tải so với các bộ lọc phẳng tương đương. 

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 2, 47mm 8 μm, (giấy lọc dòng chảy trung bình), hơn lớp 1 với sự gia tăng tương ứng về thời gian lọc (ví dụ, tốc độ lọc chậm hơn một chút). Thấm hơn lớp 1.

Giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman số 2, 47mm trong phạm vi kích thước hạt 8 μm, sự hấp thụ thêm được sử dụng, ví dụ, để giữ chất dinh dưỡng đất trong các thử nghiệm tăng trưởng thực vật. Cũng được sử dụng để theo dõi các chất ô nhiễm cụ thể trong khí quyển và trong thử nghiệm đất.

Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Whatman Số 2 47mm

Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Whatman Số 2 47mm

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner sản phẩm công ty môi trường đông châu

banner giấy lọc công nghiệp

banner trách nhiệm sản phẩm đông châu